top of page

Dette må du vite før du melder deg på

Har du lest deg opp på det som står om kosthold og trening på hjemmesiden? Bra! Her er noen ting til du bør vite før du melder deg på:

 

Fokuser på målet

Du må ha et oppriktig ønske om å endre livsstil. Fokuser på målet uansett hva som måtte oppstå av hindringer. Det eneste som kan stoppe deg er dine egne tanker, så sørg for å bruke viljemuskelen din. Mestringsfølelsen etterpå er helt fantastisk!

 

* Etter norsk lov, har du angrerett i 14 dager etter at avtale om tjeneste er inngått, altså etter at du har meldt deg på et Spiro livsstil-program. Om du vil benytte deg av angreretten, må du huske å kontakte oss på e-post (post@spirolivsstil.no) før fristen går ut. Angreretten bortfaller imidlertid så snart du har logget deg inn og startet programmet fordi det innebærer at du får informasjon og digitale produkter som ikke kan returneres.

 

* Ved påmelding, skal du motta bestillingsbekreftelse med en gang. Gjør du ikke det, ber vi om at du kontakter oss på epost: post@spirolivsstil.no.

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenester over internett

 

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Når vi mottar din bestilling, vil vi automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på e-postadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Dersom du oppdager feil eller mangler ved bestillingen ta kontakt med selger på telefon eller e-post.

 

2. Partene

 

Selger er:
Spiro livsstil 

C/O Josefine Spiro
Leinevegen 235
6094 Leinøy
Epost: post@spirolivsstil.no
Tlf. +47 93872330
Org. nr. 826 374 152

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Pris
Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse
Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år. Kredittkjøp forutsetter at du har en kredittkortavtale med din bank eller ditt kortselskap. 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt den blir bestilt.

Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder vi tilbyr i kjøpsprosessen. Ved benyttelse av Vipps eller kort, blir fakturaen til kjøper utstedt ved bestillingen.

6. Levering
Dato for oppstart av tjenesten er tydelig oppgitt i booking-bestillingen og i bestillingsbekreftelsen. Tjenesten ansees som levert i det øyeblikket du åpner programmet og får tilgang til innholdet.

 

7. Angrerett

Angreretten på 14 dager gjelder fra den datoen du betalte for tjenesten eller fra den datoen du mottok faktura for tjenesten.

Om du vil benytte deg av angreretten, må du sende oss en skriftlig forespørsel til post@spirolivsstil.no senest 14 dager etter at bestillingen er gjort, så sant tjenesten ikke er påbegynt.

 

Når angreretten benyttes, faller partenes plikter til å oppfylle avtalen bort. Kjøper vil ikke lenger kunne benytte seg av tjenesten, og selger plikter ikke å utføre tjenesten.

 

Dersom tjenesten ikke er påbegynt, har kjøper krav på å få refundert hele beløpet han/hun har betalt.


Dersom kjøper ber om tilgang til, eller oppstart av tjenesten, gjennom sitt ettertrykkelige samtykke i form av foretatt bestilling, kan tjenesten starte før angrefristen har utløpt. Angreretten bortfaller da i det øyeblikket vedkommende aksepterer sin plass i den lukkede og private Spiro livsstil-Facebook-gruppa, ettersom kjøperen da får tilgang på informasjon og digitale produkter som ikke kan refunderes. Slikt forhåndssamtykket har kjøper gitt gjennom avkrysningen av obligatorisk felt i forbindelse med bestillingen. Ved inngitt samtykke og oppstart før angrefristens utløp, erkjenner kjøper at angreretten bortfaller i det programmet har startet.

Ved benyttelse av angreretten skal selger tilbakeføre forpliktet beløp til kjøper i løpet av maksimalt 14 dager.

 

8. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

 

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

Oppfyllelse:
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

 

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving:
Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for dokumentert reellt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

Mangel ved tjenesten – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok tjenesten. 

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig og sendes til selskapets e-postadresse: post@spirolivsstil.no.

Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på www.forbrukerradet.no.

bottom of page